Two Women On The River, Hai Kui, Thailand 07 – Monotint