Two Trees at Balboa Park, San Diego, California 08 – Monotint